Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
+420 728 267 800
po – pá: 10-18.hod
info@handybaits.cz
Odpovíme do 24 hod.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel webu:

Ondřej Pečený

Komenského 180

38422, Vlachovo Březí

 IČO:19130210

e-mail: info@handybaits.cz

mobil: +420 728267800

1. Základní ustanovení

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a souv.. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

· Ondřej Pečený

· IČ:19130210

· se sídlem: Komenského 180, 38422 Vlachovo Březí

· zapsané v evidenci Živnostenského rejstříku Prachatice

· kontaktní údaje: Ondřej Pečený

· email:info@handybaits.cz

· telefon:+ 420 728267800

· www:Handybaits.cz

(dále jen „prodávající“)

1) Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to výhradně v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo na odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího a to na základě písemně učiněné žádosti. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro

doručení zboží. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny (prodávajícímu).

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nejpozději do……..kalendářních dnů.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od jejího vytvoření, považujeme objednávku za zrušenou, pokud v tomto čase nebude již odeslána. Storno můžete poslat e-mailem, případně telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

3) Druhy dopravy a platby

Dodací lhůty

Většinu zboží máme skladem a díky tomu Vám v případě platby na dobírku, či převodem zasíláme do 48 hodin od emailového potvrzení objednávky.

ZPŮSOB DOPRAVY A PLATBY

PPL – 145 Kč-Česká Republika
Osobní odběr nenní v nabídce

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

• uvedení poskytovatele platební brány, společnosti Comgate, a.s. včetně odkazu na stránku: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
• uvedení informací o platebních metodách – platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením průběhu platby

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

• kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4) Záruka

Součástí dodaného zboží je daňový doklad, zároveň je daňový doklad obsažen v e-mailové zprávě, , která je automaticky zaslána na emailovou adresu zadanou v objednávce. Záruční lhůta začíná běžet dnem uvedeným na daňovém dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytuje prodávající záruční dobu stanovenou příslušným zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1.1) Kupující má právo do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve smyslu ustanovení § 1829 a souv. zákona č. 89/2012 Sb.

1.3) Odstoupení od kupní smlouvy je možné činit pouze v písemné formě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího: Ondřej Pečený, Komenského 180, 38422, Vlachovo Březí.Nebo prostřednictvím elektronických komunikací na email: info@handybaits.cz formou jednostranného právního jednání . “ Odstoupení od kupní smlouvy nevyžaduje žádné obligatorní náležitosti vyjma: čísla objednávky, data objednání a specifikace objednaného zboží.

1.4) K zachování lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí odeslání některým z výše uvedených způsobů v době před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

2.) Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1) V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy má kupující právo na vrácení kupní ceny. Právo na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s přepravou a dodáním zboží prodávajícímu nevzniká. Kupní cena bude prodávajícímu vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dní ode dne, kdy bylo řádné odstoupení od kupní smlouvy doručeno do dispozice prodávajícího a za splnění níže uvedených podmínek. , . Vrácení kupní ceny bude prodávajícím realizováno stejnou platební metodou, kterou použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží“

evzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Ondřej Pečený, Komenského 180, 38422, Vlachovo Březí.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět do 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí „kupující“.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete moci potvrdit místo a čas pro vyzvednutí zásilky, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Platba předem na účet – při výběru této možnosti obdržíte fakturační list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet do 24 hod v případě dostatečné skladové zásoby.

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti nebo platební kartou – dle požadavků přepravce.

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v čl. 6. těchto obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

1. Zašlete výrobek na adresu – „Ondřej Pečený, Komenského 180, 38422, Vlachovo Březí, mobilní telefon- +420728267800, email: info@handybaits.cz“. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete moci potvrdit místo a čas pro vyzvednutí zásilky, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

2. Ihned po obdržení zboží Vás budeme kontaktovat.

3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.

9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.